ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಹರಿವ ಲಹರಿ"ಯ ಹಾದಿ->->->

ಹೀಗೊಂದು ಯೋಚನೆ:

*ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯ; ಹಾದಿಯ ಕೊನೆ.*

Tuesday, 16 February, 2010

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕೊಡು ತುಳುಬಾಸೆ

ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿತ್ತಿನ ನಮನ ತುಳು ಬಾಸೆ ಇನಿ ನಾಡ್‍ದ ಸೀಮೆ ದಾಂಟ್‍ದ್, ಕಡಲ್ದ ಕಡಿ ಕಡತ್ತ್‍ದ್, ಪಿದಯಿದೂರುಗ್ ಪೋತುಂಡ್. ಜಂಬರ ಪತ್ತ್‍ದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಬುಡ್‍ದ್ ಪೋಪಿನಕುಲು ಅಕುಲೆ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬಾಸೆನ್‍ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್‍ಲಾ ನುಡಿತ ನಡತೆನ್‍ಲಾ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಅಂಚನೇ ತುಳು ಬಾಸೆ ಪಸರ್‌ದ್ಂಡ್. ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪೊಸ ನಿಲೆ ಪತ್ತ್‍ನಗ ನಮನ ಬೇರ್‌ನ್ ಮದಪಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಬಾಸೆನೇ ಮುಕ್ಯ. ಪೊಸ ಜಾಗೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯೆರೆ ಬಾಸೆ ಎಂಚ ಅಗತ್ಯನಾ ಅಂಚನೇ ತುಳುನಾಡ್‍ಡೇ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಊರುದ ಸುದ್ದಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಎತ್ತಾವುನ ಆಸೆಗ್‌ಲಾ ಇಂಚಿಪದ ದಿನೊಕುಲೆಡ್ ಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಯಾಜಾಲ.

ಸುಮಾರ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾವಿರ ಇಸವಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚೊಗು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪಿ ಶಬ್ದ ಸೇರ್ಂಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಡ್ ಅಂತರ್ಜಾಲೊಡು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಡಾ. ಯು. ಬಿ. ಪವನಜ, ಆರೆನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್- "ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ"ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಸುರು ಅಂಡ್, ಏರ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬರೆತೆರ್. ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕೊಡ್ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿಡಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‍ಡ್ ಆರೆನ ಸೈಟ್- "ಪ್ರಕಾಶಕ.ಕಾಂ"ಡ್ ತುಳು ಬರವು ಪಾಡ್‍ದ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‍ಗ್ ತುಳುತ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರಿಯೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಎನ್ನ ನಿನೆಪು.

ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ದಿನೊಕುಲೆಡ್ ತುಳು ಬರವು ಒಂಜಾಂಡಲಾ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗುಲು ನಾಲೇನಾಲ್. ಆಂಡಲಾ, ತುಳುವೆರ್/ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಲು ನಡಪುಡೊಂದ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಲಾಗುಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಗ ಸುಮಾರ್ ಐವ (೫೦) ಮಿಕ್ಕ್‍ದ್ ಬ್ಲಾಗಿಗೆರ್ ಬೊಕ್ಕೊ ಎಲ್ಪ (೭೦) ಮಿಕ್ಕ್‍ದ್ ಬ್ಲಾಗುಲು, ಅಂಚನೆ ನಾಲೈನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟುಲು ಕಣ್ಣ್’ಗ್ ಬೂರಿಯೊ. ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಬರವುದ ಕಡೆಟ್ ಕೊರ್ತೆ, ಆಸ್ತೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ತೂವೊನೊಲಿ. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂಡ್‍ದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ.

ಒಂಜಾಂಡಲ ತುಳು ಬರವು ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗುಲೆಡ್ ಮುಕ್ಯವಾಯಿನವು, ಇಂಚಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚೊಗು ಕೈ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರೆರ್ ಬರೆಪುನ "ನಂದಾವರ". ಈ ಬ್ಲಾಗ್‍ಡ್ ತುಳು ಬಾಸೆಡೇ ಬರವು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ತೆರಿಪಾವುನ- ಚೆನ್ನೆಮಣೆತ ಬಗ್ಗೆ, ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ- ಬರವುಲು ಉಲ್ಲೋ. ಅತ್ರಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆನ "ಅಸುಮನ" ಬ್ಲಾಗ್‌ಡ್‌ಲಾ ತುಳು ಬರವು ಬರೆತೆರ್. "ಯಾನ್ ದಾಯೆ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ?" ಪಂಡ್‍ದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ್‍ದ್ ಓದುಗೆರೆನ ಉತ್ತರ ದೆತೊಂದೆರ್. ತುಳುಟ್ ರಡ್ಡ್ ಬರವು ಉಲ್ಲೊ ಅರೆನ ಬ್ಲಾಗ್‌ಡ್.

ನನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಳುಟ್ ಕವನ ತೋಜಾವೊಂದು ಕುಲ್ಲುದಿನವು ಶಮ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ನಡಪುಡಾವುನ "ಮನಸಿನೊಳಗಿನ ಕುಸುಕುಸು". ಶಮ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಬರೆತಿನ ಕಬಿತೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಐಕ್ ಕನ್ನಡದ ಭಾವಾನುವಾದನ್‍ಲಾ ಅಲ್ಪನೇ ಕೊರ್ತೆರ್. ಅಂಚ ತುಳು-ಕನ್ನಡ ಸಂಕದ ಕಜ್ಜಲಾ ಮಲ್ದೆರ್. ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳು ಬರವು ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನವೇ- "ಹರಿವ ಲಹರಿ". ಐಟ್ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಐನಾಜಿ ತುಳು ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಅಲ್ಪಲಾ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕೊರ್ತೆ- ತುಳು ತೆರಿಯಂದಿನಕುಲೆ ಅನುಕೂಲೊಗ್.

ಈ ಬ್ಲಾಗುಲು ಅತ್ತಾವಂದೆನೇ ಎಲ್ಪ ಮೀರ‍್ದ್ ಬ್ಲಾಗುಲು, ಐನಾಜಿ ಸೈಟುಲು, ಎನ್ನ ಗಮನೊಗು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜೋಕುಲೇ ಬರೆಪಿನವು. ಈ ಬ್ಲಾಗುಲೆಡ್ ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಬರವು ಇಜ್ಜಿಡಲಾ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಬಗ್ಗೆ ಓದೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಬರವುಲು ತಿಕ್ಕುವೊ. ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ತೆಲಿಪುವೊ. ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ನಲಿಪುವೊ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೆಂಡೆ-ಮದ್ದಲೆ, ಭಾಗವತಿಕೆದ ಜಾಗಟೆ-ತಾಳ, ರಂಗಸ್ಥಳದ ದೀಪ, ವೇಷದ ಅಬ್ಬರ- ಮಾತಲಾ ಈ ಬ್ಲಾಗುಲೆಡ್ ನಮಕ್ ಎದುರ್ ಬರ್ಪೊ. ಕಡಲ್ದ ಗಾಳಿ ನಮನ್ ಸೋಂಕುಂಡು. ಸುದೆತ ಸುಳಿ ನಮನ್ ಒಯ್ಪುಂಡು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕೊಡು ತುಳುವೆರೆನ ಎಲ್ಯ-ಮಲ್ಲ ಓಡೊಲು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲೊ.

ತುಳುವೆರ್ ಓಲು ಪೋಂಡಲಾ ದಾದಾಂಡಲಾ ಪೊಸತ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದು, ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪಾದ್, ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಜ್ಜೊನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋಜಾವೆರ್. ಅಕುಲಕುಲೆನ ವೃತ್ತಿಡ್ ದಿನದಿನಲಾ ನುರಿಯೊಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅಪ್ಪೆನ ಕಡೆಕ್ ಗಮನ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಜಿ. ಬೇಲೆದ ನಡುಟೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಪೆರ್. ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಐತ್ತ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಸುದ್ದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಪುನ ಒಟ್ಟುಗೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪರಿಸರ/ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆಲಾ ಬ್ಲಾಗುಲೆಡ್ ಬರೆವೊಂದು ಒರಿಯಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯೊನ್ ನಾಲ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಪಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಬ್ಲಾಗುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆರೆಡ್ ಆರ್-ಮೇರ್, ಕುಡೊರಿ-ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ಪಣಿಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಬರವು ಪುಟಮೀರ್‌ದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂದೇ ಉಂದೆನ್ ಈಡೆಗೇ ಉಂತಾವೆ.

ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತೇರ್‌ನ್ ಒಯ್ಪುನ ನಲಿಕೆ ನಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಟ್ಟೆಲ್‍ದ ಲೆಕ್ಕೊ ಪ್ರೀತಿದ ನಿಲೆ. ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಾಡ್-ನುಡಿತ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನೊಗ್ ಆ ಕಡಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೇ ಉಪ್ಪಡ್, ಅಕುಲೆ ಜೋಕುಲೆಗ್‍ಲಾ ಪಗರಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಮ ನಂಬುನ ದೈವ-ದೇವೆರೆಡ ಕೇಂಡೊನುವೆ.


ಒಂಜಾಂಡಲಾ ತುಳು ಬರವು ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗುಲು/ಸೈಟುಲು:

01- www.prakashaka.com - "ಪ್ರಕಾಶಕ.ಕಾಮ್" -ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳೆಪಾಡಿ.
02- http://vamana-nandavara.blogspot.com/ - "ನಂದಾವರ"- ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ
03- http://athradi.wordpress.com/ - "ಅಸುಮನ"- ಆತ್ರಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ
04- http://minchulli.wordpress.com/ - "ಮನಸಿನೊಳಗಿನ ಕುಸುಕುಸು"- ಶಮ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ
05- http://harivalahari.blogspot.com/ - "ಹರಿವ ಲಹರಿ"- ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ (ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್)ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಲು...
(ಬ್ಲಾಗುಲೆಡ್ ತುಳು ಬರವು ಇಜ್ಜಿ, ಆಂಡ ಬ್ಲಾಗಿಗೆರ್ ತುಳುವೆರ್/ ತುಳುನಾಡ್‍ದಕುಲು)

ಮುಖ್ಯ ಸೈಟುಲು:

http://vishvakannada.com/ - "ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ" -ಡಾ. ಯು. ಬಿ. ಪವನಜ

http://www.gulfkannadiga.com/ - ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗ

http://kannadadhvani.com/ - "ಕನ್ನಡಧ್ವನಿ"- ಗೋಪಿನಾಥ ರಾವ್

http://mangalorean.com/ - ಕುಡ್ಲದಕುಲೆಗಾದ್ ವೆಬ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ.

ಬ್ಲಾಗುಲು:
(ವೊವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿಕ್ರಮ ಅತ್ತ್. ಎನ್ನ ಗಮನೊಗು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೇ ಸೇರಾವೊಂದು ಪೋತಿನವು)

01- http://www.smilingcolours.blogspot.com/ "Smiling Colours" - ಹೇಮಾಶ್ರೀ
02- http://woods-wilds.blogspot.com/ -"Into the woods and wilds" - ಹೇಮಾಶ್ರೀ
03- http://beinginsolitude.blogspot.com/ - ಹೇಮಾಶ್ರೀ
04- http://daisyridgediary.blogspot.com/ - ಹೇಮಾಶ್ರೀ
05- http://sanathk.blogspot.com/ -"busy living" - ಸನತ್
06- http://swarachitha.blogspot.com/ - ಷಣ್ಮುಖರಾಜ
07- http://sanchalane.blogspot.com/ - "ಸಂಚಲನೆ"- "ಯಾತ್ರಿಕ"
08- http://shree-lazyguy.blogspot.com/ - "ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು"- ಶ್ರೀನಿಧಿ
09- http://nannoorakathegalu.blogspot.com/ - "ಪಂಚಮುಖಿಯ ಕಥೆಗಳು"- ಶ್ರೀನಿಧಿ
10- http://rajesh-naik.blogspot.com/ - "ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅನುಭವಗಳು" -ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್

11- http://www.venuvinod.blogspot.com/ - "ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ದಾರಿ" -ವೇಣು ವಿನೋದ್
12- http://avisblog.wordpress.com/ - "ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಜಗದ ನಿಯಮ"- ಅವಿನಾಶ್ ಬಿ.
13- http://deraje.blogspot.com/ - "ಚಂಪಕಾವತಿ"- ಸುಧನ್ವ ದೇರಾಜೆ
14- http://noorukanasu.blogspot.com/ - ಶ್ರೀದೇವಿ
15- http://udayaraga.blogspot.com/ - ಮಹೇಶ್ ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ
16- http://newsullia.blogspot.com/ - "ಮೌನಿ"- ಮಹೇಶ್ ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ
17- http://mchevar.blogspot.com/ -"My Feelings" - ಮಹೇಶ್ ಚೇವಾರ್
18- http://urbhat.blogspot.com/ - "ಪ್ರಕೃತಿ" - ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಟ್
19- http://archana-hebbar.blogspot.com/ - "ಅರ್ಚನಾ" - ಅರ್ಚನಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್
20- http://mycameracolors.blogspot.com/ - "Clicks" - ಅರ್ಚನಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್

21- http://sillylittlethings.blogspot.com/ - "Think Small" -ಶ್ರೀಲತ ಪುತ್ತಿ
22- http://jogimane.blogspot.com/ - "ಜೋಗಿಮನೆ"- ಗಿರೀಶ್ ಹತ್ವಾರ್
23- http://vijendra-karkala-lotustar.blogspot.com/ - "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಪಂಚ" -ವಿಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಾರ್ಕಳ
24- http://nempuguru.blogspot.com/ - "ನೆಂಪು"- ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನೆಂಪು
25- http://paarijata.blogspot.com/ - ಶುಭದಾ ನೆಂಪು
26- http://manasa-hegde.blogspot.com/ - "ಮಾನಸ"- ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ
27- http://ballirenayya.blogspot.com/ - "ಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯ" ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್
28- http://puttanaputa.blogspot.com/ - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್
29- http://prasangaavalokana.blogspot.com/ - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್
30- http://rangasthala.blogspot.com/ - ಗಟ್ಟಿ

31- http://yakshachintana.blogspot.com/ - ರಾಜ್
32- http://oppanna.blogspot.com/ - ಒಪ್ಪಣ್ಣ
33- http://tulubaale.blogspot.com/ - ಒಪ್ಪಣ್ಣ
34- http://typicalmangalorean.blogspot.com/ - ಮಹೇಶ್ ಎಳ್ಯಡ್ಕ
35- http://emahesha.blogspot.com/ - ಮಹೇಶ್ ಎಳ್ಯಡ್ಕ
36- http://kudlathaye.blogspot.com/ (Currently Inactive) - ಒಪ್ಪಣ್ಣ/ ಮಹೇಶ್ ಎಳ್ಯಡ್ಕ
37- http://subhashitani.blogspot.com/ (Currently Inactive) - ಮಹೇಶ್ ಎಳ್ಯಡ್ಕ
38- http://aaptamitra.blogspot.com/ - ಗಣೇಶ್ ಭಟ್
39- http://ajjakana.blogspot.com/ - ಅಜ್ಜಕಾನ ರಾಮ
40- http://drishyaphotos.blogspot.com/ - ಹರೀಶ್ ಹಳೆಮನೆ

41- http://harinigallery.blogspot.com/ - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ "ಹರಿಣಿ"
42- http://hsshetty.blogspot.com/ - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ "ಹರಿಣಿ"
43- http://mhshetty.blogspot.com/ (Atheeth's Blog) - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ "ಹರಿಣಿ"
44- http://harinipunch.blogspot.com/ (Caricature) - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ "ಹರಿಣಿ"
45- http://harishchandras.blogspot.com/ (Currently Inactive) - "ಕುಡ್ಲ ಕಲಾವಳಿ"- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ "ಹರಿಣಿ"
46- http://harinicartoons.blogspot.com/ (Currently Inactive) - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ "ಹರಿಣಿ"
47- http://harini-spot.blogspot.com/ (Currently Inactive) - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ "ಹರಿಣಿ"
48- http://mschsnirchal.blogspot.com/ - ಮಹಾಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನೀರ್ಚಾಲು, ಕಾಸರಗೋಡು
49- http://sibanthi.blogspot.com/ - "ಹಾರುವುದಿದೆ ದೂರ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವ ಮುನ್ನ"- ಸಿಬಂತಿ ಪದ್ಮನಾಭ
50- http://hasirumatu.blogspot.com/ - ನಾರಾಯಣ ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ

51- http://kasaragodscience.blogspot.com/ - ಹಳೆಮನೆ ಮುರಲಿಕೃಷ್ಣ ಎಚ್.
52- http://halemane.blogspot.com/ (Currently Inactive) - ಹಳೆಮನೆ ಮುರಲಿಕೃಷ್ಣ ಎಚ್.
53- http://payaswini.blogspot.com/ - ಹಳೆಮನೆ ಮುರಲಿಕೃಷ್ಣ ಎಚ್.
54- http://srputtur.blogspot.com/ - ಎಸ್ಸಾರ್ ಪುತ್ತೂರು
55- http://vaarekore.blogspot.com/ - ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
56- http://prakashshettypunch.blogspot.com/ - ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
57- http://ruchiruchiadige.blogspot.com/ - ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ
58- http://asha-oceanichope.blogspot.com/ - ಆಶಾ ರಂಜಿತ್
59- http://jeevajala.blogspot.com/ - ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆ
60- http://narendrapai.blogspot.com/ - ನರೇಂದ್ರ ಪೈ

61- http://halliyimda.blogspot.com/ - ಗೋವಿಂದ ಭಟ್
62- http://atvindia.blogspot.com/ - ಗೋವಿಂದ ಭಟ್
63- http://halliyimda.wordpress.com/ - ಗೋವಿಂದ ಭಟ್
64- http://athree.wordpress.com/ - "ಆರೋಹಣ"- ಅಶೋಕವರ್ಧನ ಅತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್
65- http://raghavendraraob.blogspot.com/ - "ನಕ್ಷತ್ರ ಬಳ್ಳಿ"- ಅನು ಬೆಳ್ಳೆ (ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್)
66- http://bettadadi.blogspot.com/ - ಹರೀಶ್ ಕೇರ
67- http://kadalateera.blogspot.com/ - ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್
68- http://www.aksharahoo.blogspot.com/ - ಪ್ರಿಯಾ ಕೆರ್ವಾಶೆ
69- http://ashok567.blogspot.com/ - "ಅಶೋಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್" ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.
70- http://ashokudupi.blogspot.com/ - ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಉಡುಪಿ

71- http://bilimale.blogspot.com/ - ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ
72- http://tulu-research.blogspot.com/- "TULU research" - ರವಿ ಮುಂಡ್ಕೂರ್
73- http://pramodc.wordpress.com/- "Cipher's Space" - ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿ.
74- http://prakavi.wordpress.com/- "Prakavi's Zone" "ಪ್ರಕವಿಯ ವಲಯ"- ಪ್ರದೀಪ್
(11-11-2009)
(ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾಮನ ನಂದಾವರ ಅವರ ಒತ್ತಾಯ-ಒತ್ತಾಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ; ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ೫೧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೈಕಿ "ಕಲೆಂಬಿ"ಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ.)

75- http://www.nirpars.blogspot.com/- "ಜೀವನ್ಮುಖಿ"- ಕೆ.ಎನ್. ಪರಾಂಜಪೆ
76- http://janaganamanadina.wordpress.com/- "ಜನಗಣಮನ"- ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

13 comments:

Anonymous said...

baari edde undu..

hEmAsHrEe said...

ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು :)

shridhar said...

ಯ್ಯಾನ್ ತುಳುದಾಯೆ ಅತ್ತ್ ಪಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ್ ಮಿತ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು.
ಈತ್ ಮಲ್ಲ್ ಬ್ಲೊಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಇರೆನ್ patienceಗ್ hats off ..
ಲೇಖನ ಎಡ್ದೆ ಉಂಡು ..

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

Thanks.

I'm at BLR and hence this english reply :) :D

ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ said...

'ಜೈ ತುಳುನಾಡು’ .....


(ಸಾಧು ಶೆಟ್ರೆನ ಅತ್ತ್!)

ಸೀತಾರಾಮ. ಕೆ. / SITARAM.K said...

ಮಸ್ತ ಲಾಯಿಕೋದ ವಿಶಯ ಪಾಳ್ಟೆರ್ ಬ್ಲಾಗುಡು. ಇರೆನೊ ಪ್ರಯತ್ನಗು ಯೆನ್ನೋ ಮಲ್ಲ ನಮನಳೋ.

ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಇಂಚರ said...

edde undu
baari ista anda

Bhuvan said...

Masth porlaad baretar. Tulu tudu khushi and. Ireg solmelu.

PARAANJAPE K.N. said...

ಲೇಖನ, ಮಾಹಿತಿ ಲಾಯ್ಕು೦ಡು, ಯಾನ್ ಲಾ ತುಳುನಾಡ್ ದಾಯೇನೆ, ಇತ್ತೇ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಡುಲ್ಲೇ, ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಈರೆನ ಪತ್ತಿಗ್ ಸೇರ್ಸಾಲೆ.
http://www.nirpars.blogspot.com/

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

ಮೆಚ್ಚಿನಕುಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು.

ತುಳುವೆರೆನ ಬ್ಲಾಗ್’ಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನನಲಾ ದುಂಬರಿಪೊಲಿ. ಐಕ್ ಈರ್ ಮಾತೆರೆನಲಾ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೋಡು. ಪರಾಂಜಪೆ ಸರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕೊ, ತುಳುವೆರ್ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಲಾಗುಲೆನ್ ಪಟ್ಟಿಗ್ ಸೇರ್ಸಾಯೆರೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ.

ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್.

Anonymous said...

ಯನ್ನ ಬ್ಲಾಗುಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಈರೆನ ಲಿಸ್ಟ್ ಗು :)
http://janaganamanadina.wordpress.com/

ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ :)

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

ನಮಸ್ಕಾರ ಪೊಸಬೆರೆಗ್. ಈರೆನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗ್ ಸೇರಾದೆ. ತೆರಿಪಾಯಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು.

Anonymous said...

ಇನ್ನೊಂದು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಹುಷ ಇದು ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ತುಳುವರದಿರಬೇಕು
http://tulujanacool.blogspot.com